THƠ


NHẠC


Home

 

 

 

CD Ngâm Thơ

nhà thơ Mặc Giang

 

 

Bên cạnh cuộc đời

 

 

 

Quư độc giả muốn thỉnh CD này, xin liên lạc về:
Mặc Giang
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Email:
thnhattan@yahoo.com.au

---o0o---

 

 

CD ngâm thơ