THƠ


NHẠC


Home

 

 

 

CD Ngm Thơ

nh thơ Mặc Giang

 

 

Mắt thương nhn cuộc đời

 

 

 

Qu độc giả muốn thỉnh CD ny, xin lin lạc về:
Mặc Giang
12 Freeman Road,
Durack, Queensland, 4077. Australia
Tel: 61.7.3372 1113
Email:
thnhattan@yahoo.com.au

---o0o---

 

 

CD ngm thơ