THƠ


NHẠC


Home

 

 

 

 

Người con Đức Phật - thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - Hợp ca: mp3
Người con Đức Phật - thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - giai điệu: mp3
Người con Đức Phật - thơ Mặc Giang - Ns Kiều Tấn Minh - ḥa tấu: mp3

 

 

 

Người Con Đức Phật

 

Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn chuyên cần

Tam Vô Lậu Học thượng thừa diệu pháp hộ thân

Ngọn gió bát phong, không hề lay chuyển

Tam đồ bát nạn, giả huyễn phù vân

 

Người người Phật Tử cùng nhau tinh tấn tu hành

Ba nghiệp thanh tịnh, thong dong mây trắng trời xanh

Hát chứng đạo ca, thỏng tay vào chợ

Người con Đức Phật, tuyệt thế tinh anh

 

Người người Phật Tử, thành tâm noi Đấng Nghiêm Từ

Chánh pháp xiển dương, tùy duyên bất biến, hữu dư

Chúng sanh vô biên, hạnh nguyện vô tận

Hành Bồ Tát đạo, trùm khắp thái hư

 

Đây diệu lư chơn thường

Thắp đuốc tuệ t́nh thương

Soi mười phương tám hướng

Quy nhiếp Đạo Pháp Vương

 

Về dưới Ánh Đạo Vàng

Ĺa quán trọ trần gian

Đi qua ḍng không sắc

Ta Bà thành Lạc Bang

 

Người người Phật Tử, Như Lai tự tánh là nhà

Vào sinh ra tử, viên dung tự giác giác tha

Biển khổ trầm luân, du thuyền Bát Nhă

Quay đầu là bờ, bỉ ngạn không xa

 

Người người Phật Tử, người con Đức Phật nhiệm mầu

Thường Lạc Ngă Tịnh, từ nay, biển khổ c̣n đâu

Vô thỉ lặng thinh, vô chung biến mất

Tâm như vô trụ, Tâm thể minh châu.

 

Tháng 11 – 2010

TNT Mặc Giang

 


Trở về