THƠ


NHẠC


Home

 

 

Những bài thơ của Mặc Giang

 

 

 

Hành tŕnh 25 năm

                  Tháng 4 – 2007

 

Hai mươi lăm năm, kiến lập đạo tràng

Hai mươi lăm năm, đánh đổi lầm than

Nước muôn sông trôi về hạnh nguyện

Nguyện nhân gian thắm nhuận đạo vàng

 

Hai mươi lăm năm, tâm lực vô ngh́

Hai mươi lăm năm, xây đạo từ bi

Nước cam lồ, cành dương, pháp nhũ

Đạo nhiệm mầu đại lộ ta đi

 

Trên báo Phật ân, dưới hoằng dương tế độ

Trên cầu Phật thừa, dưới cứu khổ hàm linh

Bao công khó, gian nan mới có

Bao tấm ḷng, góp sức mới nên

 

Độc lộ di hành, cuộc hành tŕnh khách lữ

Lục độ vạn hạnh, là sứ giả Như Lai

Cỡi phù sinh, vào ra ba cơi

Thức tỉnh ḷng, tự kỷ, là ai

 

Hai mươi lăm năm, mang kiếp tha phương

Hai mươi lăm năm, biết mấy đoạn trường

Góp bàn tay, nâng niu t́nh tự

Quyết một ḷng, Đạo Pháp – Quê Hương

 

Hai mươi lăm năm, một mái quê nhà

Hai mươi lăm năm, chưa thỏa ḷng ta

V́ Đạo Pháp, tâm nguyền dấn bước

V́ Quê Hương, tâm nguyện thiết tha.

 

     Hoa Đạo Pháp

                   Tháng 4 – 2007

 

Hoa chân lư ngát hương trên nền cờ ngũ sắc

Hoa từ bi thấm nhuận trên sáu nẻo ba đường

Đưa muôn loài tắm mát trong ḍng nước thanh lương

Xóa tan đi những phiêu trầm kết từ vô thỉ

 

Từ đầu ghềnh, chận nguồn cơn của ư

Cuối vực sâu, dứt phiền năo trần sa

Mọi lưu xuất, đều là lá là hoa

Ưu đàm tỏa, ngát ba ngàn thế giới

 

Chúng sanh khổ, bởi lầm mê, lạc lối

Chúng sanh đau, bởi quên mất linh tri

Ngọn hải đăng, soi biển đục, hồi quy

Bát nhă reo, bước lên thuyền, bỉ ngạn

 

Xóa màn đêm, ánh vừng đông tỏa rạng

Xóa vô minh, ngọc sáng chiếu minh châu

Hỡi nhân sinh, cùng nhau bước qua cầu

Đường thánh đức, ta về chân thiện mỹ

 

Hoa ưu bát, ngát hương vườn chân lư

Hoa từ bi, thắm nhuận khắp muôn phương

Hỡi nhân sinh, mau cất bước lên đường

Chắp tay nguyện, Đạo Vàng tươi sáng măi.

 

 

Mục Lục thơ Mặc Giang

 

Những bài thơ của Mặc Giang – Brisbane – Úc Châu

Tel 07-33721113

Mobile 0402-442431

Fax 07-33729988

Email : thnhattan@yahoo.com.au